ul. Stefana Batorego 1 62-400 Słupca biurozaz@wp.pl 63 213-12-10; 697 997 891
A A

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123,poz.776 z późn zm.) pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i niezatrudniający określonej liczby osób niepełnosprawnych jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje jednak pewne ulgi.

Jedną z możliwości skorzystania z obniżenia wpłat na PFRON jest współpraca z naszym Zakładem.

Wpłaty na PFRON, o których mowa ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego 10% wskaźnik zatrudnienia osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Warunkiem obniżenia wpłaty jest również terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną  usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.