ul. Stefana Batorego 1 62-400 Słupca biurozaz@wp.pl 63 213-12-10; 697 997 891
A A

Informacje o projekcie.

Fundacja z Sercem w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi/ZAZ Słupca oraz Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej/ZAZ Piła

w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021 realizuje projekt „NOWA SZANSA”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Działania projektu adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

112 ON w tym 80 pracowników ZAZ w Słupcy oraz ZAZ w Pile , oczekujących na miejsce w ZAZ oraz 20 opiekunów ON
osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
biernych zawodowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na l. 2014-2020,
zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego.
Odbiorcami działań o charakterze środowiskowym będą również osoby z otoczenia w/w osób.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 112 osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu różnych form aktywizacji i podjęcie zatrudnienia.

Przewidziane formy wsparcia:

wsparcie psychologiczne;
Treningi Kompetencji i Umiejętności Społ.
Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
Zatrudnienie subsydiowane, wspomagane oraz dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb ON zatrudnionych na otwartym rynku pracy;
Działania środowiskowo społeczne wspierające dla otoczenia ON;
Dofinansowanie projektu z UE: 1 092 571,12 zł.