ul. Stefana Batorego 1 62-400 Słupca biurozaz@wp.pl 63 213-12-10; 697 997 891
A A

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy, ul. S. Batorego 1, 62-400 Słupca

2) inspektorem ochrony danych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy jest Pan  Sławomir Laskowski email: abi@selcom.pl tel: 509 776 801.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wypełniania obowiązków prawnych

- realizacji umów zawartych z Zakładem Aktywności Zawodowej w Słupcy

- w pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Aktywności Zawodowej przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Zakład Aktywności Zawodowej

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.
Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Dyrektor
Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy